Čačak
 • sedište: ul. Svetozara Markovića 83
  telefon/faks: 032/222-520
  e-mail: domgluvih@gmail.com

  Oblici organizacije:

  Osnovna organizacija gluvih i nagluvih za opštine Čačak, Gornji Milanovac, Lučani i Ivanjica, sa sedištem u Čačku, ul. Svetozara Markovića br 83 je najstarija društvena socijalno-humanitarna organizacija koja okuplja gluva i nagluva lica i sva druga lica sa oštećenim ili oslabljenim sluhom, u cilju pružanja svake vrste i oblika pomoći, od rane mladosti pa do starosne dobi, kada se ona nađu u stanju materijalne ili socijalne potrebe.

  Kratak istorijat:

  U martu 1955. godine lica oštećenog sluha u Čačku formiraju svoju posebnu organizaciju na području tadašnjeg sreza Čačak. Kasnije, kada su ukinuti srezovi okupljani su članovi sa teritorija opština Čačak, Gornji Milanovac, Lučani i Ivanjica.

  Početak je bio težak.

  Veliki broj lica oštećenog sluha. Među njima 40 onih koji su se nalazili u stanju neophodne i hitne socijalne pomoći. Nikakvih sredstava za život nije imalo 12 ljudi. Nije bilo specijalnih škola za opismenjavanje i rehabilitaciju gluvih i nagluvih. Više od 40 dečaka i devojčica ne pohađa osnovne škole.

  Savez gluvih i nagluvih u vlažnoj kancelariji, sa jednim starim stolom i nekoliko rasklimatanih stolica.

  Tako se počinjalo.

  1970. godine u Čačku je otvoren Dom gluvih i nagluvih sa kancelarijama, društvenim prostorijama, bibliotekom i čitaonicom, salama za sport i rekreaciju, bifeom i pratećim prostorijama.

   

  Program aktivnosti:

  Ova organizacija danas obuhvata preko 1200 gluvih lica oštećenog sluha različitog stepena, uzrasta, pola i vere. Pomaže im u saradnji sa odgovarajućim lokalnim i državnim službama u rešavanju problema iz oblasti socijalne zaštite, školovanja, rehabilitacije, prekvalifikcije putem dodatnog obrazovanja i obučavanja, zapošljavanja, rešavanju stambenih pitanja, ostvarivanju prava iz radnih odnosa, obezbeđivanja slušnih pomagala, pružanju pomoći pri komunikaciji sa trećim licima, integracija u sredinama, i td.

   

  U radu ove organizacije zastupljene su i kulturno-prosvetne i sportsko-rekreativne aktivnosti. One su od izuzetnog značaja jer imaju za cilj ublažavanje posledica nedostatka sluha i popravljanje radnih sposobnosti kod invalidnih lica ove kategorije.

  Klubovi ovih lica postoje od osnivanja organizacije:

  • kuglaški
  • stonoteniski
  • fudbalski
  • šahovski
  • streljaštvo
  • sportski ribolov…

  U okviru organizacije postoje:

  • folklorna,
  • ritmička,
  • recitatorska i
  • pantomimska sekcija.

   

  Organi organizacije:

  • Skupština Osnovne organizacije
  • Izvršni odbor
  • Nadzorni odbor

0 Comments