Pirot

sedište: Srpskih vladara 36
telefon/faks:
e-mail: mognpirot@gmail.com

Kratak istorijat

1956. godine nekoliko roditelja slušno oštećene dece (Ristić Dragomir i Pavlović Mirko) pokrenulu su akciju pronalaženja dece, mladih a kasnije i starijih lica oštećenog sluha. Sa lekarima i socijalnim radnicima obišli su sva sela Pirotskog okruga (Pirot, Dimitrovgrad, Babušnicu i Belu Palanku).

Evidentirana su sva lica i pokrenut je postupak za formiranje Organizacije. Organizacija je počela sa radom, a 1976.god. je dobila svoje prostorije u kojima i sada boravi.

Organizovan je kurs opismenjavanja mladih, pozvani su direktori svih većih preduzeća koja su zaposlila sve sposobne za rad. Deca su upućena na školovanje, a sve akcije najvažnije za formiranje Organizacije mogu se naći u knjizi koju je napisao prvi sekretar Organizacije Dragomir Ristić, otac slušno oštećenog deteta, koji je volontirao dugi niz godina. Danas je počasni član.

 

Sekretari Organizacije su bili socijalni radnici, a od 1978.god. do danas radi defektolog Kolić Marija.

Oblici organizovanja organizacije :

Svoje sadržaje rada Organizacija realizuje :

 1. 1. U saradnji sa državnim institucijama;
 2. 2. U saradnji sa organizacijama gluvih i nagluvih Srbije a pre svega SGNS;
 3. 3. U saradnji sa lokalnim vlastima;
 4. 4. Sa svim NVO-ma u okragu i šire;
 1. 5. Preko Veća roditelja;
 2. 6. Učestvujući u svim akcijarna, seminarima, komisijama, sastancima na nivou Opštine i
  šire;
 3. 7. Uz maksimalno korišćenje svih lokalnih medija: televizije, radija i štampe;
 4. 8. Preko volonterskog rada;
 5. 9. U iščekivanju da pomoć dobije i kroz civilno služenje Vojnog roka, pre svega organizovanih mladića koji su se sami obratili našoj Organizaciji.

 

Program aktivnosti:

Organizacija je pred sobom postavila sledeće ciljeve:

 1. 1. Izradu Baze podataka za ceo okrug sa najnovijim podacima uz obavezan terenski rad, najverovatnije u sklopu projekta „Smanjenje siromaštva“ preko SO-Pirot i u saradnji sa drugim NVO-ima i institucijama.
 2. 2. Jaka medijska kampanja preko svih medija, na sve važne teme i u saradnji sa ostalim NVO-ima i institucijama.
 3. 3. Pomoć roditeljima sa decom oštećenog sluha: informisanje, lečenje, rehabilitacija, školovanje, razvrstavanje, edukacija, učešće roditelja preko rada u veću roditelja.
 4. 4. Maksimalno zalaganje za zapošljavanje mladih i nezaposlenih:
  – Saradnja sa tržištem rada;
  – Saradnja sa privatni i državnim sektorom;
  – Informisanje i edukacija mladih;
  – Seminari za mlade.
 5. 5. Uključivanje roditelja i članova u izradi predloga za sve zakone koji se tiču invalida i invalidskih organizacija.
 6. 6. Pisanje projekata:
  – Psihoške radionice za roditelje, mlade i decu

 

(osnaživanje porodice, kvalitetan brak, natalitet);
– Kursevi informatike;
– Kursevi gestikulacije;
– Kursevi srpskog i stranih jezika;
– Radionice za : slikarstvo, vajarstvo, fotografiju, novinarstvo (za časopise pre svega invalidskih organizacija), krojačke i frizerske kurseve (učitelji kurseva bi bila lica oštećenog sluha) kursevi pantomime, kursevi masaže….
– Negovanje sportskih disciplina;
– Uključivanje u planinarska, ribolovačka i druga društva i udruženja.

Organi organizacije:

 • Skupština
 • Izvršni odbor
 • Nadzorni odbor
 • Predsednik
 • Potprednik
 • Sekretar  

0 Comments