Pirot

sedište: Srpskih vladara 36
telefon/faks:
e-mail: mognpirot@gmail.com

Kratak istorijat

1956. godine nekoliko roditelja slušno oštećene dece (Ristić Dragomir i Pavlović Mirko) pokrenulu su akciju pronalaženja dece, mladih a kasnije i starijih lica oštećenog sluha. Sa lekarima i socijalnim radnicima obišli su sva sela Pirotskog okruga (Pirot, Dimitrovgrad, Babušnicu i Belu Palanku).

Evidentirana su sva lica i pokrenut je postupak za formiranje Organizacije. Organizacija je počela sa radom, a 1976.god. je dobila svoje prostorije u kojima i sada boravi.

Organizovan je kurs opismenjavanja mladih, pozvani su direktori svih većih preduzeća koja su zaposlila sve sposobne za rad. Deca su upućena na školovanje, a sve akcije najvažnije za formiranje Organizacije mogu se naći u knjizi koju je napisao prvi sekretar Organizacije Dragomir Ristić, otac slušno oštećenog deteta, koji je volontirao dugi niz godina. Danas je počasni član.

 

Sekretari Organizacije su bili socijalni radnici, a od 1978.god. do danas radi defektolog Kolić Marija.

Oblici organizovanja organizacije :

Svoje sadržaje rada Organizacija realizuje :

 1. 1. U saradnji sa državnim institucijama;
 2. 2. U saradnji sa organizacijama gluvih i nagluvih Srbije a pre svega SGNS;
 3. 3. U saradnji sa lokalnim vlastima;
 4. 4. Sa svim NVO-ma u okragu i šire;
 1. 5. Preko Veća roditelja;
 2. 6. Učestvujući u svim akcijarna, seminarima, komisijama, sastancima na nivou Opštine i
  šire;
 3. 7. Uz maksimalno korišćenje svih lokalnih medija: televizije, radija i štampe;
 4. 8. Preko volonterskog rada;
 5. 9. U iščekivanju da pomoć dobije i kroz civilno služenje Vojnog roka, pre svega organizovanih mladića koji su se sami obratili našoj Organizaciji.

 

Program aktivnosti:

Organizacija je pred sobom postavila sledeće ciljeve:

 1. 1. Izradu Baze podataka za ceo okrug sa najnovijim podacima uz obavezan terenski rad, najverovatnije u sklopu projekta „Smanjenje siromaštva“ preko SO-Pirot i u saradnji sa drugim NVO-ima i institucijama.
 2. 2. Jaka medijska kampanja preko svih medija, na sve važne teme i u saradnji sa ostalim NVO-ima i institucijama.
 3. 3. Pomoć roditeljima sa decom oštećenog sluha: informisanje, lečenje, rehabilitacija, školovanje, razvrstavanje, edukacija, učešće roditelja preko rada u veću roditelja.
 4. 4. Maksimalno zalaganje za zapošljavanje mladih i nezaposlenih:
  – Saradnja sa tržištem rada;
  – Saradnja sa privatni i državnim sektorom;
  – Informisanje i edukacija mladih;
  – Seminari za mlade.
 5. 5. Uključivanje roditelja i članova u izradi predloga za sve zakone koji se tiču invalida i invalidskih organizacija.
 6. 6. Pisanje projekata:
  – Psihoške radionice za roditelje, mlade i decu

 

(osnaživanje porodice, kvalitetan brak, natalitet);
– Kursevi informatike;
– Kursevi gestikulacije;
– Kursevi srpskog i stranih jezika;
– Radionice za : slikarstvo, vajarstvo, fotografiju, novinarstvo (za časopise pre svega invalidskih organizacija), krojačke i frizerske kurseve (učitelji kurseva bi bila lica oštećenog sluha) kursevi pantomime, kursevi masaže….
– Negovanje sportskih disciplina;
– Uključivanje u planinarska, ribolovačka i druga društva i udruženja.

Organi organizacije:

 • Skupština
 • Izvršni odbor
 • Nadzorni odbor
 • Predsednik
 • Potprednik
 • Sekretar  
Prokuplje
 • sedište: 21. Srpska divizija S-60
  telefon/faks: 027/324-511
  e-mail: savezgluvihpk1@gmail.com

  Od 1968. godine kada dobija stalno zaposleno lice – sekretara, odnosno od 1978. kada dobija sopstvene prostorije, organizacija razvija punu aktivnost na svim poljima od značaja za život i rad lica oštećenog sluha.

   

   

  Program aktivnosti je u direktnoj zavisnosti od raspoloživih sredstava i iste aktivnosti se odvijaju na području opština Prokuplje, Blace i Žitorađa.

  Program aktivnosti obuhvata sve segmente pomoći licima oštećenog sluha u svakodnevnom životu od školovanja do penzionisanja.

  Program sadrži kulturnu, sportsku i informativnu delatnost.

  Program rada se donosi i sprovodi kroz organe organizacije i to:

  • Skupštinu
  • Izvršni odbor i
  • komisije

  organizacije.


Trstenik
 • sedište: Čajkina broj 20
  telefon/faks: 064/21-96-509
  e-mail: fleximils@yahoo.com

   

  Kratak istorijat
  Naša Orgnizacija je osnovana 18.marta 1998. godine, pod matičnim brojem: 17209205 i poreskim identifikacionim brojem: 102326594.
  Organizaciju zastupa predsednica Stanika Andjelković, od samog početka pa sve do današnjeg dana. Mesto sekretara organizacije je upražnjeno.
   Program aktivnosti se zasniva na sportskim i kulturno-umetničkim aktivnostima.

Paraćin
 • sedište: ul. Branka Krsmanovića 42
  telefon/faks: 035/564-338 i 063/570-422
  e-mail: udruzenjegluvihpn@gmail.com

  Kratak istorijat:

  Udruženje građana Opštinska organizacija gluvih i nagluvih lica u Paraćinu je osnovano 16. 03.1996. godine.

  Opštinska organizacija je od svog osnivanja bila bez sredstava iz budžeta opštine Paraćin i bez plaćenog sekretara. Tek od 2001.godine OOGN Paraćin dobiva sredstva iz budžeta.

  Organizacija ima 45 aktivnih članova, a oko 70 evidentiranih na teritoriji opštine Paraćin.

   

   

   

  Opštinska organizacija je organizovana po sekcijama i to:

  • šahovska,
  • streljačka,
  • stonoteniserska,
  • pikado i
  • domino sekcija.

   

  Program aktivnosti:

  • nabavka baterija za slušne aparate,
  • popravka slušnih aparata,
  • nabavka računara.

  Organi organizacije:

  • Skupština,
  • Izvršni odbor,
  • Nadzorni odbor,

   

   

Užice
 • Sedište: Marije Mage Magazinović br. 26
  telefon/faks: 031/513-862
  e-mail: sgnuzice@open.telekom.rs

  Kratak istorijat

  Organizacija je osnovana 1. novembra 1949 godine sa ciljem pružanja pomoći licima oštećenog sluha i govora. Organizacija vodi brigu i stara se o licima oštećenog sluha i govora u sledećim opštinama: Arilje; Kosjerić; Nova Varoš; Požega; Priboj; Prijepolje; Sjenica; Užice i Čajetina.

  Ove godine Organizacija obeležava jubilej – 55 godina postojanja i rada.

  U svome članstvu ima oko 3.000 lica oštećenog sluha i govora.

  U sklopu Organizacije postoji i aktivno radi KUD „Borko Vasiljević“ i Sportsko društvo gluvih „Užice“.

   

   

  Pomoć licima oštećenog sluha i govora se ogleda u ostvarivanju prava u lokalnoj samoupravi (saveti, pisanje zahteva, molbi, žalbi i sl.), pomoć pri ostvarivanju zdravstvene zaštite, obezbeđivanju ortopedskih i drugih pomagala, pomoć oko zaposlenja, rešavanje stambenih problema, uključivanje gluvih i nagluvih u kulturne i sportske aktivnosti.

  Organizacija je koordinator pri Osnovnoj školi „Miodrag V. Matić zatim u srednjim školama gde gluvi izučavaju određena zanimanja, kao i zaštitnoj radionici „Budućnost“ gde je zaposleno najviše gluvih ovog Saveza.

  Organi i radna tela Organizacije su:

  • Skupština
  • Izvršni odbor
  • Nadzorni odbor
Čačak
 • sedište: ul. Svetozara Markovića 83
  telefon/faks: 032/222-520
  e-mail: domgluvih@gmail.com

  Oblici organizacije:

  Osnovna organizacija gluvih i nagluvih za opštine Čačak, Gornji Milanovac, Lučani i Ivanjica, sa sedištem u Čačku, ul. Svetozara Markovića br 83 je najstarija društvena socijalno-humanitarna organizacija koja okuplja gluva i nagluva lica i sva druga lica sa oštećenim ili oslabljenim sluhom, u cilju pružanja svake vrste i oblika pomoći, od rane mladosti pa do starosne dobi, kada se ona nađu u stanju materijalne ili socijalne potrebe.

  Kratak istorijat:

  U martu 1955. godine lica oštećenog sluha u Čačku formiraju svoju posebnu organizaciju na području tadašnjeg sreza Čačak. Kasnije, kada su ukinuti srezovi okupljani su članovi sa teritorija opština Čačak, Gornji Milanovac, Lučani i Ivanjica.

  Početak je bio težak.

  Veliki broj lica oštećenog sluha. Među njima 40 onih koji su se nalazili u stanju neophodne i hitne socijalne pomoći. Nikakvih sredstava za život nije imalo 12 ljudi. Nije bilo specijalnih škola za opismenjavanje i rehabilitaciju gluvih i nagluvih. Više od 40 dečaka i devojčica ne pohađa osnovne škole.

  Savez gluvih i nagluvih u vlažnoj kancelariji, sa jednim starim stolom i nekoliko rasklimatanih stolica.

  Tako se počinjalo.

  1970. godine u Čačku je otvoren Dom gluvih i nagluvih sa kancelarijama, društvenim prostorijama, bibliotekom i čitaonicom, salama za sport i rekreaciju, bifeom i pratećim prostorijama.

   

  Program aktivnosti:

  Ova organizacija danas obuhvata preko 1200 gluvih lica oštećenog sluha različitog stepena, uzrasta, pola i vere. Pomaže im u saradnji sa odgovarajućim lokalnim i državnim službama u rešavanju problema iz oblasti socijalne zaštite, školovanja, rehabilitacije, prekvalifikcije putem dodatnog obrazovanja i obučavanja, zapošljavanja, rešavanju stambenih pitanja, ostvarivanju prava iz radnih odnosa, obezbeđivanja slušnih pomagala, pružanju pomoći pri komunikaciji sa trećim licima, integracija u sredinama, i td.

   

  U radu ove organizacije zastupljene su i kulturno-prosvetne i sportsko-rekreativne aktivnosti. One su od izuzetnog značaja jer imaju za cilj ublažavanje posledica nedostatka sluha i popravljanje radnih sposobnosti kod invalidnih lica ove kategorije.

  Klubovi ovih lica postoje od osnivanja organizacije:

  • kuglaški
  • stonoteniski
  • fudbalski
  • šahovski
  • streljaštvo
  • sportski ribolov…

  U okviru organizacije postoje:

  • folklorna,
  • ritmička,
  • recitatorska i
  • pantomimska sekcija.

   

  Organi organizacije:

  • Skupština Osnovne organizacije
  • Izvršni odbor
  • Nadzorni odbor
Smederevska Palanka
 • sedište: 20. jula br. 12
  telefon/faks: 026/310-330
  e-mail:ougnsp@gmail.com

   

  Kratak istorijat

  Organizacija je osnovana 02.09.2003. godine, za opštine Mladenovac, Smederevo, Veliku Planu i Smederevsku Palanku, da bi od 1984. godine organizacije delovale svaka za sebe posebno i od tada rade samostalno. Organizacija u Smederevskoj Palanci, pored redovnih aktivnosti, brine se i o školovanju, zdravstvenoj i socijalnoj zaštiti svojih članova, njihovom zapošljavanju. Pruža im pravnu i bilo koju drugu pomoć, prevođenje na sudu…

   

   

  Članovi redovno organizuju druženja, proslave, obeležavaju 8.mart, 29.septembar Međunarodni Dan gluvih i nagluvih, proslavljaju Nove godine, organizuju drugarske zabave, maskembale…

  Oblici organizovanja organizacije

  Organizacija je registrovana kao udruženje građana, radi ostvarivanja prava članova.

  Programske aktivnosti

  U organizaciji se sprovode programske aktivnosti na školovanju, zapošljavanju, socijalnoj i zdravstvenoj zaštiti članstva, kao i sportske i kulturne aktivnosti. Programskim aktivnostima, predviđeno je i informisanje članstva (što se i sprovodi), organizovanje izleta, drugarskih zabava, maskembala, sportskih susreta.

   

  Organi organizacije:

  • Skupština
  • Izvršni odbor
  • Nadzorni odbor
  • Komisija za kadrovska pitanja
  • disciplinska komisija
  • komisija za sport
  • komisija za socijalno-humanitarna pitanja i raspodelu humanitarne pomoći