Smederevo
 • sedište: Dine Mančića br. 1
  telefon/faks: 026/231-536
  e-mail: ivanagvozdenovic@savezosi.org

  Opštinska organizacija gluvih i nagluvih Smederevo osnovana je 25.02.1982. godine izdvajanjem iz međuopštinske organizacije gluvih i nagluvih Smederevska Palanka. Sada ima oko 300 članova – gluvih i nagluvih lica. Radi u prostorijama Opštinskog Saveza socijalno humanitarnih organizacija u Smederevu u ulici Dine Mančića broj 1.

  Okuplja gluva i nagluva lica i stara se o njima od rođenja pa do smrti. Za 22 godine rada ostvarila je niz velikih uspeha. Prvo organizovala je svoje članove, Sekretar aktivno radi sa njima – osnovna zamisao je i ostvarena a to je uključivanje u sve pore društva i prihvat gluve osobe od strane sredine u kojoj ova osoba živi i radi. Organizacija je bila bez svojih prostorija. Sada ima zajedničke prostorije sa drugim humanitarnim organizacijama i koristi ih po svom nahođenju a po rasporedu korišćenja.

   

   

  Članovi se aktivno bave sportskim aktivnostima sa prosečnim rezultatima jer kod članova postoji veće interesovanje i za druge aktivnosti, a ne samo za sport za koji je potrebno puno sredstava

  Program aktivnosti

  je izražen u planovima rada, a to su:

  • kulturno-zabavne i sportsko-rekreativne aktivnosti,
  • edukacija, socijalizacija i resocijalizacija.
  • rešavanje socijalnog statusa članova,
  • poboljšanje standarda življenja,
  • ulazak u porodice i rešavanje konfliktnih situacija,
  • otkrivanje gluve i nagluve dece,
  • školovanje,
  • rehabilitacija i
  • zapošljavanje

   

   

  Organi organizacije:

  • Skupština
  • Izvršni odbor
  • Nadzorni odbor
  • Komisija za materijalna davanja i
  • Komisija za sport
Šabac
 • sedište: ul. Masarikova 54
  telefon/faks: 015/349-442
  e-mail:sgn.sabac@open.telekom.rs.

  Osnivačka skupština je održana u Šapcu 15.06.1956.godine, a za prvog predsednika je izabran Ljubinković Čedomir gluvi radnik iz Šapca, za sekretara Pajić Miodrag, kao i organi upravljanja.

  Nakon toga se pristupilo rešavanju problema od opšteg značaja za organizaciju i članove, obezbeđivanje poslovnog prostora, otkrivanje i evidentiranje slušno oštećene dece, njihova rehabilitacija, školovanje, zapošljavanje kao i obezbeđivanje finansijske potpore za dalji rad organizacije.

   

   

  Oblici organizacije:

  Organizacija obuhvata teritoriju četiri opštine:
  – Šabac,
  – Koceljevo,
  – Bogatić i
  – Vladimirci
  i ima status pravnog lica.

   

  Program aktivnosti:

  • Organizovanje i koordiniranje rada na socijalnom, obrazovnom, kulturnoumetničkom, informativnom i sportskorekreativnom planu.
  • Fleksibilnije prilagođavanje naše organizacije promenama u društvu i stvaranje uslova za bolji položaj našega članstva i same organizacije u lokalnoj zajednici.
  • Stvaranje sopstvenih finansijskih izvora za naše aktivnosti.
  • Obezbeđivanje slušnih i drugih tehničkih pomagala za naše članstvo.
  • Maksimalno obaveštavanje javnosti o našim aktivnostima i mogućnostima.
  • Obezbeđivanje što većeg broja volontera.
  • Puna saradnja sa domaćim i stranim srodnim organizacijama.

   

  Organi organizacije:

  • eđuopštinski odbor,
  • Izvršni odbor,
  • Nadzorni odbor
Bela Crkva
 • sedište: Vojske Jugoslavije 49/a
  telefon/faks: 013/852-084
  e-mail: lazasgnbc2017nm@mts.rs

  Organizacija gluvih i nagluvih u Beloj Crkvi osnovana je na zahtev mnogobrojnih članova a među njima prvi su bili: Stojanov Jovica, Šepecan Laza, Bolić Goran, Filander Jelica, Todorović Leposava, Stojanov Mirjana, Veselinov Slaviša, Lukinski Valentina, Stefanović Slobodan, Trbanos Nataša, Vlajkovac Radmila, Joković Živorad, Vlajkovac Radojica, Cvetković Radmila, Zuha Ernest, Pronić Vesna, Mirjanić Zoran, Zuha Jozefina, Kerčulj Slavko, Paunović Nasta, Mandžulj Živa, Joković Višnja, Lehocki Josip, Avramović Mirjana, Lehocki Matija, Milošev Anđelija, Branisavljević Živa, Goća Marica, Lukinskl Konstantin i Simović Bogdan.

  Osnivački Odbor zakazao je Osnivačku Skupštinu za 24.05.2000 godine za 11 časova u Hotelu „Turist“ u Beloj Crkvi.

  Skupštini su prisustvovali osnivači, gosti-sponzori, predstavnici Saveza gluvih i nagluvih Vojvodine predsednik Mirko Knežević i sekretar Jovica Despotov i predstavnik Centra za socijalni rad direktor Milica Romić.

   

  Na početku rada osnivačke skupštine izabrano je radno predsedništvo od 3 člana koje je sastavilo dnevni red:

  1. 1. Izbor predsednika osnivačke skupštine
  2. 2. Izbor 7 članova Izvršnog Odbora
  3. 3. Izbor 3 člana Nadzornog Odbora
  4. 4. lzbor predsednika Organizacije a na predlog Izvršnog Odbora
  5. 5. Izbor sekretara na predlog Izvršnog Odbora
  6. 6. Usvajanje Statuta i naziva Organlzacije i privremenog sedišta Organizacije
  7. 7. Razno

   

  Za predsednika Organizacije gluvih i nagluvih izabran je Bolić Goran, a za sekretara Šepecan Laza.

  Naša Organizacija ima 124 članova raznih nacionalnosti.

  Organizacija gluvih i nagluvih u Beloj Crkvi zvanično je registrovana 02.10. 2000 godine.

  Svojim članovima pružamo razne vrste stručne, pravne i druge pomoći. Obezbedili smo i humanitarnu pomoć u hrani za nase ugrožene članove koja je ukinuta tokom ove godine 2004.

  Prema našim mogućnostima učestvovali smo na raznim takmičenjima, okupljali smo se, proslavljali 8 mart, obeležavali smo Međunarodni dan gluvih i dan naše Organizacije.

  Osvojili smo:

   

  • 1 zlatnu medalju za kuvanje riblje čorbe,
  • 3. mesto u Recitaciji na festivalu u Trsteniku,
  • 3. mesto na Republičkom prvenstvu u šahu u pojedinačnoj konkurenciji u Požarevcu 2002 godine, a
  • 2003 godine 5 mesto na pokrajinskom pojedinačnom prvenstvu u šahu.
  • 2004. godine povodom praznika rada u Beloj Crkvi organizovan je turnir invalida i Šepecan Laza, sekretar Organizacije gluvih i nagluvih osvojio je 2. mesto i dobio diplomu i novčanu nagradu.

  Učestvovali smo i na takmičenjima iz Pantomime, Pikada i ribolova i osvojili razne zahvalnice i priznanja.

  Radimo svakodnevno sa članstvom, a glavni Cilj je da zaštitimo naše članstvo koje ne može sebe da zaštiti.

  Planiramo da u periodu 2005-2008. godina otvorimo mini preduzeće za osposobljavanje za rad i zapošljavanje invalidnih lica oštećenih sluhom, jer i invalidna lica imaju pravo na rad i egzistenciju.
  Za realizaciju ovako velikog projekta potrebna su velika sredstva i očekujemo pomoć od države i njenih institucija.

Vršac
 • sedište: Zmaj Jovina 9
  telefon/fax: 013/839-534
  e-mail: sgnvrsac@open.telekom.rs

  Organizovani smo na

  • Republičkom,
  • Pokrajinskom i
  • međuopštinskom nivou.

  U našoj organizaciji je učlanjeno 662 lica.

   

   

  Aktivnosti:

  • socijalno-zdravstvena zaštita,
  • slušni aparati
  • zapošljavanje
  • saradnja sa roditeljima
  • evidencija članova
  • angažovanje članstva
  • odnosi gluvi-čujući
  • sportske aktivnosti
  • kulturne aktivnosti
  • rekreacije
   i drugo.

  Organi organizacije:

  • Skupština
  • Izvršni odbor
  • Nadzorni odbor
  • Predsednik
  • Sekretar
Sremska Mitrovica
 • sedište: Parobrodska 10
  telefon: 022/626-148
  e-mail: mognsm@gmail.com

  MO gluvih i nagluvih Sremska Mitrovica je invalidsko-humanitarna organizacija sa statusom društveno-pravnog lica.

  Međuopštinska organizacija gluvih i nagluvih u Sremskoj Mitrovici je osnovana 1. jula 1956. godine, najpre samo za Sremskomitrovački i Staropazovački srez. Kasnije, na inicijativu prvog sekretara Organizacije Božidara Milakovića izvršen je popis slušno oštećenih osoba u Sremu, tako da danas ova organizacija obuhvata teritoriju Sremskog okruga, odnosno opštine: Sremska Mitrovica, Stara Pazova, Šid, Inđija, Ruma, Irig i Pećinci i prema raspoloživim podacima na ovoj teritoriji ima preko 1000 lica sa različitim stepenom oštećenja sluha.

   

   

  Program aktivnosti organizacije obuhvata:

  • socijalno-zdravstvenu delatnost
  • obrazovanje
  • rehabilitaciju i zapošljavanje
  • organizaciono – plansku
  • kulturno – prosvetnu i
  • sportsko – rekreativnu delatnost

  Društveni život u našoj organizaciji je raznovrstan, od neformalnih druženja, do organizovanja drugarskih večeri, zabava, dočeka Nove godine, proslava Dana žena, a posebno Dana gluvih koji se obeležava i polaganjem venca na grob Radivoja Popovića, prvog srpskog učitelja za gluve, a koji je sahranjen u Sremskoj Mitrovici.

   

  Naše članove privlače razne sportske discipline, među kojima su stoni tenis, šah, pikado, ribolov, mali fudbal i drugo.

  Unutar naše organizacije već dugi niz godina postoji dramskopantomimska sekcija na čelu sa Pavlović Radomirom, koja je na svim pokrajinskim i republičkim takmičenjima jedna od najzapaženijih.

  Takođe treba pomenuti sekciju žena koje su veoma aktivne na svoj način i veoma zapažene na takmičenjima u kulinarskim veštinama.

  Prema Statutu organi organizacije su:

  • Skupština – najviši organ
  • Izvršni odbor – organ Skupštine
  • Nadzorni odbor
  • Stručna služba – sekretar u stalnom radnom odnosu i jedan saradnik po Ugovoru o delu.
Novi Sad

sedište: Svetozara Miletića br. 18
telefon/faks: 021/528-526 i 021/528-510
e-mail: sgnvojvodine@gmail.com i organizacija.gluvih@yahoo.com

kratak istorijat:

Od 1946.godine do kraja 1952. godine bili smo organizacija za celu teritoriju Vojvodine.

Krajem 1952. godine izdvaja se Gradska organizacija Novi Sad sa delovanjem na teritorijama koje su se godinama menjale.

U toku 1953. delovala je na teritoriji srezova: Bačkopalanačkog, Staropazovačkog i Sremskog do 1956. godine.

 

Od 1957.godine organizacija deluje na teritoriji sreza Novi Sad, kojem je bila pripojena Bačka Palanka.

Od 1962.godine do danas organizacija deluje na teritoriji opština: Bač, Bačka Palanka, Bački Petrovac, Beočin, Bečej, Vrbas, Žabalj, Srbobran, Sremski Karlovci, Temerin, Titel, Novi Sad.

Oblici organizovanja organizacije:

Organizacija je jedinstvena.

 

Aktivnosti:

 • okuplja gluva i nagluva lica, vrši njihovo uključivanje i priprema ih kroz svoje oblike rada i aktivnosti da postanu korisni članovi društva;
 • radi na ranom otkrivanju i dijagnosticiranju gluvih i nagluvih lica;
 • uključuje gluva i nagluva lica u aktivnosti amaterskog kulturnog stvaralaštva, fizičkog vaspitanja i rekreacije;
 • pomaže organizovanju sportskih takmičenja, kao i takmičenja iz kulturno-umetničkih i zabavnih aktivnosti;
 • vodi statistiku i evidenciju o članstvu na svojoj teritoriji;
 • okuplja roditelje i prijatelje gluvih i nagluvih lica, naučne i stručne radnike, radi organizovanja društvenih aktivnosti u Organizaciji;
 • ostvaruje saradnju sa sličnim organizacijama u zemlji i inostranstvu.

 

Organi organizacije:

 • Konferencija
 • Skupština
 • Izvršni odbor
 • Nadzorni odbor
Zrenjanin

sedište:Brigadira Ristića 12
telefon/faks: 023/561-156
e-mail: ognzrenjanin@yahoo.com i miljanjeff@yahoo.com

kratak istorijat:

OGN Zrenjanin je osnovana 1949. g. samoinicijativno od strane samih gluvih lica i u toku svog dugog postojanja obuhvatala je rad sa slušno oštećenim licima na teritoriji pet opština u Srednjem Banatu. U dosadašnjem periodu predsednici su bili: Svetozar Grubački, Živojin Turinski, ing Sima Pasuljski, Dragan Dočev, a sadašnji predsednik je Vitomir Beloš. OGN Zrenjanin je za sekretare imala: Božidara Grujića, Franju Karako, Pavla Bracanskog, Svetilslava Karačića, Anku Babić, Branislava Grujića i sada je sekretar Aleksandar-Saša Golić.

 

 

Organizacija ima 827 evidentiranih članova i dva stalno zaposlena radnika.

Aktivnosti:

OGN Zrenjanin je svoje aktivnosti podelila na:

1. programske aktivnosti (organizaciono-planska, zdravstveno-socijalna, kulturno-prosvetna delatnost, rad sa decom i roditeljima, zapošljavanje i rehabilitacija, sport i rekreacija),

 

2. vremenski na dnevne i periodične aktivnosti članstva

3. vanredne aktivnosti kroz: učešće na konkursima i realizaciju projekata, aktivan medijski nastup i saradnju sa drugim sličnim organizacijama

4. humanitarne akcije naših članova

5. međunarodnu saradnju

U okviru programskih aktivnosti najveći akcenat se daje na: obrazovanje, zapošljavanje i rehabilitaciju članstva, rad sa decom sa oštećenim sluhom, zatim na pomoći oko nabavke slušnih pomagala, nastupe na kulturnim i sportskim manifestacijama, organizaciju druženja i putovanja za članove OGN Zrenjanin, povećanje broja članova, postizanje uspeha Organizacije na svim planovima, i drugo.

 

Organi organizacije:

 • Skupština,
 • Izvršni odbor,
 • Nadzorni odbor,
 • Predsednik i
 • Sekretar