Beograd

Gradska organizacija gluvih Beograda

sedište: Svetog Save 16-18
telefon/faks: 011/3087-242 i 011/2437-338
e-mail: gog.beograd@gmail.com

Kratak istorijat

Gradska organizacija gluvih Beograda je osnovana 7. februara 1926. godine pod nazivom Udruženje gluvonemih za Beograd i okolinu.

Gradska organizacija gluvih Beograda (GOGB) je samostalno, dobrovoljno, nevladino, nestranačko, neprofitno, socijalno-humanitarno udruženje građana, koje od svog osnivanja 1926. godine okuplja, zastupa i štiti prava i interese gluvih i nagluvih osoba koje žive na teritoriji grada Beograda.  U cilju unapređenja položaja gluvih i nagluvih osoba i njihove uključenosti u sve sfere društvenog života, GOGB sprovodi redovne i projektne aktivnosti usmerene ka različitim ciljnim grupama, i to ka:

 • Članovima organizacije i njihovim porodicama, kojima su na raspolaganju različiti servisi podrške i mogućnosti za organizovanje u sekcije;
 • Donosiocima odluka, sa kojima GOGB sarađuje na usvajanju i primeni savremenih inkuzivnih politika u cilju ostvarivanja ravnopravnog položaja gluvih i nagluvih osoba u odnosu na čujuću zajednicu;
 • Javnim institucijama pred kojima članovi organizacije ostvaruju određena prava;
 • Čujućoj zajednici, kojima GOGB pruža priliku da se upoznaju sa zajednicom Gluvih, nauče srpski znakovni jezik ili angažuju tumača za srpski znakovni jezik.

Sedište organizacije je u Beogradu, u ulici Svetog Save 16-18.

Rad GOGB-a uređen je Statutom organizacije. Organizaciju zastupa predsednik a predstavlja Izvršni odbor.

Članstvo u Gradskoj organizaciji gluvih Beograda je dobrovoljno. U Beogradu živi više od 4000 gluvih i nagluvih osoba, od kojih je više od 1800 članova GOGB-a..Gluve i nagluve osobe sa teritorije grada Beograda organizovane su po teritorijalnom principu, u opštinske i međuopštinske sekcije. To su:

Opštinske sekcije podružnice :

 • Stari grad
 • Vračar
 • Savski venac
 • Novi Beograd
 • Palilula
 •  

Međuopštinske sekcije podružnice:

 • Zvezdara i Grodska
 • Voždovac,Mladenovac i Sopot
 • Rakovica i Barajevo
 • Zemun i Surčin
 • Čukarica, Lazarevac i Obrenovac

Pri organizaciji su formirane:

 • Klub žena,
 • Klub penzionera,
 • Omladinska sekcija,
 • Turističko – rekreativna sekcija,

koje u okviru programa rada GOGB realizuju svoje aktivnosti.

Vizija i misija:

Naša vizija je društvo ravnopravnih građana, čujućih i gluvih, kao i prepoznavanje znakovnog jezika kao maternjeg jezika gluvih osoba i njegova upotreba ravnopravno sa drugim jezicima.

Naša misija je zastupanje interesa i borba za prava gluvih građana u pogledu njihovog uključivanja u društvene tokove, na osnovama ravnopravnosti, pristupačnosti, slobode izbora, udruživanja, informisanja i izražavanja.

Klub Gluvih nalazi se u sedištu organizacije, Svetog Save 16-18,  u neposrednoj blizini Trga Slavija. U klubu se održavaju kursevi i predavanja za članove organizacije. U klubu se nalaze i videoteka i kompjuterski centar.

Osim svoje edukativne svrhe, klub Gluvih predstavlja mesto okupljanja i društvenog života članova GOGB-a. U klubu se organizuju kulturne, zabavne, sportske i svečane manifestacije i obeležavaju se jubileji i godišnjice. Neke od njih su: Međunarodni dan znakovnog jezika,  Međunarodna nedelja Gluvih, Međunarodni dan osoba sa invaliditetom, Međunarodni dan ljudskih prava, Dan organizacije, Krsna Slava organizacije – Sveti Toma, 8 mart –Dan žena itd.

Klub je mesto čestih okupljanja i poseta gluvih iz zemlje i inostranstva.

Krsna slava „Sveti Toma“
Organizacija slavi krsnu slavu „Sveti Toma“ koja je ustanovljena Satutom 1939. godine, a od 1997. godine se redovno obeležava.
Organizacija svake godine, od 2002. godine, u cilju propagiranja zdravog života i rekreacije održava tradicionalnu trku gluvih na Adi.
Organizacija vodi brigu o najmlađim članovima pružajući pomoć u obezbeđenju novogodišnjih i uskršnjih paketića i sl.

Rekreativno sportske i kulturno umetničke aktivnosti realizuje preko Sportsko društvo gluvih Beograda „Olimpija“ i Kulturno umetničkog društva gluvih „Radivoj Popović“ Beograda.

Organizacija se finansira: iz budžeta (Stručna služba i aktivnosti), od Sekretarijat za socijalnu zaštitu Grada Beograda, kao i putem projekata i vlastitih sredstava.

Organizacija je pored redovnih aktivnosti realizuje projekte u cilju pomoći gluvim i nagluvim osobama i to:

Štampanje brošura o gluvima i za gluve,
Obuka gluvi omladine za rad na kompjuteru (nabavka kompjutera),
titlovanje domaćih filmova.

Organi organizacije:

Skupština organizacije je najviši organ i broji 18 članova, 17 predstavnika i sekretar koji je zaposleno lice.
Izvršni odbor organizacije sačinjava 7 članova (predsednik, potpredsednik i sekretar i četiri članova izvršnih odbora).
Rukovodstvo GOGB
Stručna služba organizacije obavlja stručne, administrativno blagajničke i pomoćne poslove. Sekretar organizacije je ujedno i rukovodilac Stručne
službe.
Predsednik je gospođa Slađana Gordić.
Potpredsednik je Mihailo Gordić, ujedno i izvršni odbor Saveza gluvih i nagluvih Srbije.
Sekretar organizacije je Danica Jaslar, prof. pedagogije i psihologije.

 

Aleksinac

Opstinska organizacija SGN Aleksinac

sedište: Kneza Miloša 31/2
telefon/faks: 018/802-929
e-mail: sgnsaleksinac@gmail.com

kratak istorijat:

Savez gluvih i nagluvih Aleksinac osnovan je
nakon ukidanja srezova, kada je Sreski odbor Saveza gluvih prestao da postoji tada je svakoj opštini pripao svoj Savez.

Prvi predsednik ove organizacige bio je Rakić Veroljub, sekretar Milosavljevic Nikodije. Članovi Izvršnog odbora bili su: Rakić Veroljub,Metodijev Anka – psiholog Centra za socijalni rad, Pantić Miroslav, Janković Cvetan, Dinić Bratislav, učitelj Milosavljević Dragiša, Milenović Bratislav, Jovanović Snežana i Kostadinov Rajna.

Obeležavanje dana organizacije
Ekipa za mali fudbal
Ovaj Savez imao je i Nadzorni odbor i Komisije preko kojih je obavljao svoj rad. Komisije koje su tada formirane bile su: Komisija za sport i rekreaciju, Komisija za stambena i socijalna pitanja, Komisija za zapošljavanje, Komisija za Kulturno-prosvetne aktivnisti i Disciplinska komisija.

Prvi delegat u Republickom odboru SGN bio je Pantić Miroslav.

Savez gluvih i nagluvih Aleksinac ucestvuje u brojnim
aktivnostima i manifestacijama Saveza.

Bio je dva puta domaćin u Sportskom ribolovu.

Organi organizacije su:

Opštinski odbor
Izvršni odbor

Senta

sedište: Glavna ulica 15
telefon: 024/812-263 i 063/7502-414
e-mail:: mognsenta@gmail.com

Međuopštinska organizacija gluvih i nagluvih sa sedištem u Senti osnovana je 19. aprila 1951.godine za područje tadašnjih srezova Novi Kneževac, Bečej i Senta. Naziv udruženja je bio „Savez gluvonemih“ podružnica defektnih sluhom Senta. Danas, organizacija pokriva teritorije opština Ada, Kanjiža i Senta. Na evidenciji ima oko 500 članova uglavnom nagluvih.

Organizacija je organizovana kao društvena organizacija sa socijalno-humanitarnim ciljevima.

Najviši organi su Skupština i Nadzorni odbor. Organ Skupštine je izvršni odbor. Organizacija ima status pravnog lica.

Takmičenje povodom 8. marta
Ručni radovi članica

Aktivnosti:

Program aktivnosti se odvija kroz:

organizaciono plansku delatnost,
socijalno-zdravstvenu delatnost,
školstvo,
rehabilitaciju i zapošljavanje,
kulturno-prosvetnu,
informativnu i
sport i rekreaciju.

Ekipe gluvih postižu značajne rezultate na takmičenjima u kuglanju, malom fudbalu i ribolovu, dok su žene angažovane u pikadu i ručnim radovima.

Društveni život u organizaciji se odvija kroz razne susrete, druženja, obeležavanja raznih praznika, predavanja…

Prvaci Vojvodine u malom fudbalu 2003.
Naši članovi, učesnici olimpijada:

Balog Bela, fudbal, višestruki učesnik
Demuš Jožef, rukomet, višestruku učesnik
Vajda Atila, rvanje, reprezentativac

Organi organizacije:

Skupština ,
Izvršni odbor
Nadzorni odbor

Požarevac

sedište: Voje Dulića 19
telefon/faks: 012/221-046
e-mail:

MOSGN Požarevac, formirana je novembra 1955. godine za potrebe lica sa oštećenim sluhom sa područja 8 opština Braničevskog okruga.

U svom dugogodišnjem postojanju Organizacija nije imala prekid u svom radu.

Bavila se potrebama i zaštitom gluvim i nagluvim osobama svih stepena oštećenja.

Seminar o ljudskim pravima

Opšta ocena organa vlasti, članova i njihovih porodica i saradnika je da je opravdala svoje postojanje.

Organizacija je međuopštinska za područja opština: Požarevac, Veliko Gradište, Golubac, Petrovac, Žagubica, Kučevo, Malo Crniće i Žabari.

Aktivnosti su određene Statutom kao najvišim aktom:

socijalno-zdravstvena
kulturno-prosvetna
normativna
organizacija i planiranje
klub – dnevne aktivnosti i
sportsko – rekreativna

Pančevo

sedište: ul Cara Lazara 23
telefon/faks: 013/348-367
e-mail: mognpvo@open.telekom.rs

Kratak istorijat:

Međuopštinska organizacija gluvih i nagluvih Pančevo osnovana je 3. juna 1956. god i svojim radom pokriva teritoriju pet opština: Pančevo, Kovin, Kovačica, Alibunar i Opovo.

U vreme osnivanja naša organizacija je u svojoj evidenciji imala oko 955 članova. Danas naša organizacija broji oko 4000 lica oštećenog sluha.

Prvi sekretar je bio Tihomir Jorgović (u periodu od 1956. do 1971. godine). Njegov sistematičan i uspešan rad nastavila je Kasija Baucal koja je mnogo doprinela razvoju same organizacije (u periodu od 1971. do 2001. godine).

Desna ruka u radu same organizacije je naš administrativni službenik Marica Rajić (preko 20 godina marljivog rada).

Druženje u klupskim prostorijama
Prvi predsednik bio je Radivoj Georgijević, a nakon njega Slobodan Marković, Vladimir Radić, Mihajlo Kolarik, Pavle Černoš, Cvetko Šugić, Anđelko Todorović, Nebojša Bičanin i sada aktuelni predsednik Andrija Šalković.

Druženje u klupskim prostorijama

Program aktivnosti:

Osnovne aktivnosti rada naše stručne službe su na poljima:

socijalne i zdravstvene delatnosti,
prosvetno-obrazovne i kulturne delatnosti i
zapošljavanje
a sve u cilju lakše komunikacije sa čujućom sredinom i ostvarivanjem prava našeg članstva. Velika je angažovanost naše službe na izradi, prezentaciji i ostvarivanju različitih Projekata koji doprinose kvalitetnijim i sadržajnijim aktivnostima članstva.

Saradnja i podrška lokalne zajednice je od velikog značaja za funkcionisanje same organizacije. Pored logističke imamo i njihovu materijalnu podršku.

Veliku pomoć naša stručna služba pruža nagluvim članovima u ostvarivanju prava na nabavku slušnih aparata, popravci starih i dotrajalih (obezbeđeno servisiranje) kao i u nabavci delova neophodnih za funkcionisanje slušnih aparata.

Edukacija roditelja
Sve aktivnosti naših članova kako sportsko-rekreativne, tako i kulturno-umetničke odvijaju se u okviru S.D. „Pančevac“ (stoni tenis, košarka, mali fudbal, šah, pikado…) i KUD „Olga Petrov“ (recitatorska sekcija, sekcija pantomime, umetničke radionice različitih sadržaja…) a sve u skladu sa predviđenim godišnjim planom i programom aktivnosti.

Učesnici festivala

Najvažniji je rad u ranom otkrivanju dece oštećenog sluha, njihova blagovremena kategorizacija i upućivanje na govorno-slušnu rehabilitaciju u P.U. „Ljiljan“ (čijem je otvaranju 1995.godine umnogome doprinela naša organizacija) i njihovo kasnije uključivanje u redovno školovanje. Preduslov za uspešan rad na ovom polju je pre svega saradnja sa roditeljima i njihova permanentna edukacija na svim poljima vezanim za senzorni invaliditet njihove dece (savetovanja, predavanja različitog sadržaja, pomoć u ostvarivanju svih prava, odabir i način saradnje sa školama i td.)

Novi Pazar

sedište: Ul. Stevana Nemanje br. 160
telefon/faks: 323-533
e-mail: sgnnpazar@gmail.com

Organizacija deluje na principu Međuopštinskog Saveza
za opštine Novi Pazar, Sjenica, Raška i Tutin.

Savez ima oko 1 000 članova, odnosno gluvim i nagluvim osobama.

Organizacija poseduje prostorije (klub) od 100 metara kvadratnih sa svim tehničkim pomagalima (2 TV aparata, video aparat, kompjuter, komplet sportske opreme za sve vrste sporta itd.).

Proslava 8. marta 1999. godine
Proslava 8. marta 2002. godine

Organizacija je u poslednih šest godina veoma napredovala u svim pogledima (sport, školovanje, zapošljavanje, organizovanje itd.).

Program aktivnosti:

Glavni cilj našeg programa rada je unapređenje položaja gluvog i nagluvog osoba u pogledu:

pronalaženje
evidentiranje
školovanje
rehabilitacija
obezbeđenje slušnih aparata
razvijanje sportsko-rekreativnih aktivnosti i drugo

Organi organizacije:

Skupština
Izvršni odbor
Nadzorni odbor
Komisije i
Radna tela

Loznica

sedište: ul. Miloša Pocerca 58, Sportski centar „Lagator“
telefon: 015/889-412 i 015/889-057 i 063/688-595
e-mail: ljiljana.centar@gmail.com

Ova organizacija je osnovana 15.01.1965.godine, mada je popis gluvih i nagluvih osoba izvršen još 1964.godine.

Kao i kod većine drugih organizacija toga vremena, za sekretara je postavljen socijalni radnik koji je bio i član komisije za kategorizaciju dece ometene u razvoju.

Pobednička ekipa u malom fudbalu, u Tuzli juna 2003.
Učesnici turnira u malom fudbalu sa navijačima, 2003.

Deca i omladina su uključivana u specijalne škole, a kasnije upućivana na profesoinalnu rehabilitaciju. Nakon toga, bi svi bili zapošljavani i živeli bi od svoga rada. Siromašni su ostvarivali stalnu socijalnu pomoć.

Formirane su sekcije iz nekih sportskih disciplina iz kojih su postignuti zavidni rezultati. Formirani su odbori i komisije za određene delatnosti.

Svečanost povodom Dana gluvih, 2002.
Materijalna sredstva su se ostvarivala od opština koja pokriva organizacija.

Organizacija je uspešno obavljala svoju delatnost sve do 1990. godine. Finansijskih sredstava je bilo dovoljno i o njima se vodilo računa. Plaćenih zaposlenih nije bilo, već je poslove obavljao socijalni radnik honorarno.

Kragujevac

sedište: ul Jovana Petrovića Kovača 1
telefon/faks: 034/313-461
e-mail: savezgluvihkg@open.telekom.rs

MOSGN Kragujevac postoji od 1948.godine i stara se o 600 gluvim i nagluvim osobama na Šumadijskom području.

Organizacija radi na poboljšanju kvaliteta života svojih članova, na preventivi oštećenja sluha, školovanju, rehabilitaciji, zapošljavanju, pružanju prevodilačkih usluga, stvaranju pristupačne sredine putem inkluzije, informisanju putem štampe, člancima o aktivnostima organizacije, prevođenjem na znakovnom jeziku vesti na lokalnoj TV.

Proslava Uskrsa u Savezu
KUD gluvih Kragujevac

Bavi se i gerontološkim radom i radom sa omladinom.

Radi na informisanju članova, izdaje brošure tipa „Preventiva oštećenog sluha, odnosi roditelja i dece“.

Organizuje manifestacije: Međunarodni dan gluvih, dan osobe sa invaliditetom, Novogodišnje, Uskršnje i slično.

Izvršni odbor MOSGN Kragujevac broji 11 članova.

U sastavu MOSGN je i Sportsko društvo gluvih Kragujevac, osnovano 1951. godine i aktivno je u 7 disciplina: mali i veliki fudbal, šah, ribolov, stoni tenis, rukomet i košarka. Vrhunski rezultati su u fudbalu.

Sportsko društvo gluvih Kragujevac
Modna revija u Savezu povodom Dana gluvih

Kulturno umetničko društvo „Jakov Petrović Bjedov“ postoji od osnivanja organizacije i ima oblasti: folklora, ritmičkih igara, pantomime, recitacije i recitala i manekenstvo.

Kosovska Mitrovica

sedište: Cara Dušana br. 10
telefon/faks: 064/434-45-45 i 063/8461-771
e-mail: mosgnkmitrovica@yahoo.com

Kratak istorijat

Osnovana je 1. juna 1955. godine.

Glavni incijator osnivanja ovog Saveza bio je Josip Čolakić, tadašnji predsednik Pododbora Saveza gluvih za Kosovo i Metohiju.
Na prvoj Osnivackoj Skupštini za predsednika izabran je Stanko Dragović, a za sekretara Samija Rustemi.

1957. formiran FK „Bratstvo“, I ekipa i veterani
Klupske prostorije
U početku je osnovana kao osnovna organizacija, a kasnije došlo do promena, pa je stvorena Međuopštinska organizacija Saveza gluvih i nagluvih za opštine: Kosovska Mitrovica, Zvečan, Zubin Potok, Leposavić, Vučitrn i Srbica koja obuhvata Kosovskomitrovački okrug.

U tadašnje vreme Pododbor Saveza gluvih Kosova i Metohije potpomognut od Saveznog odbora gluvih Jugoslavige i Republičkog odbora Saveza gluvih Srbije i Sekretarijata za socijalnu zaštitu AKMO organizacija je kupila odgovarajuću zgradu sa 180 metara kvadratnih za rad, aktivnosti i okupljanja članova.

Obeležavanje Dana žena
Obeležavanje Međunarodnog Dana gluvih
Na žalost.moramo istaći da pre NATO agresije na Jugoslaviju, sedište organizacije se nalazilo u južnom delu grada, a od 5. jula 1999. godine, proterani smo od strane šiptarsko-albanskih separatista.

Većina gluvih i nagluvih osoba srpske, crnogorske i drugih nacionalnosti južnog dela grada, rešilo je da ostane u severnom delu grada. Sadašnju prostoriju sa 36 metara kvadratnih zajednicki koriste M.O. Savez gluvih i nagluvih i M.O. Savez slepih, od maja 2000. godine. Ove prostorije ne odgovara za rad i aktivnosti članstva, ali se mora izdržati dok se ne obezbede bolji uslovi.

Pantomima „Operacija“ na XXV festivalu KUD gluvih i nagluvih Srbije
Aktivni predsednik, fudbaler, je Zoran Vučetić
Rad organizacije se odvija prema usvojenim godišnjem planu i programu na:

organizacionom,
socijalno-zdrastvenom,
kulturno-prosvetnom i
sportsko-rekreativnom planu
u skladu sa Programom Saveza gluvih i nagluvih Srbije.

Kikinda

sedište: Trg Srpskih dobrovoljaca br. 10
telefon/faks: 0230/425-211
e-mail: jelenasgn@yahoo.com

Varna, 14.06.1979.

kratak istorijat:

Organizacija gluvih i nagluvih Kikinda je osnovana 1951. godine. Mada je okupljanje započeto još 1948. godine u privatnom stanu kasnijeg dugogodišnjeg predsednika Siraki Ištvana.

Osnivači organizacije su bili: Siraki Ištvan, Tomin Pavle, Pučača Dušan, Kočiš Atila,
Siraki Jozefina, Jerinkić Rade i Nikolić Vera.

Aktivnosti članova MO SGN na pokrajinskom nivou
Oblici organizovanja organizacije:

– sekcija za sport i rekreaciju,
– sekcija žena i
– recitatorska sekcija.

Sportska ekipa
Republičko prvenstvo u šahu, pojedinačno, Kikinda 1997.

Aktivnosti:

– socijalno-zdravstvena delatnost,
– zapošljavanje i edukacija,
– kulturno-prosvetni rad,
– sport i rekreacija i
– redovna delatnost.
Organi organizacije:

Skupština

Izvršni odbor
Nadzorni odbor