Šabac
 • sedište: ul. Masarikova 54
  telefon/faks: 015/349-442
  e-mail:sgn.sabac@open.telekom.rs.

  Osnivačka skupština je održana u Šapcu 15.06.1956.godine, a za prvog predsednika je izabran Ljubinković Čedomir gluvi radnik iz Šapca, za sekretara Pajić Miodrag, kao i organi upravljanja.

  Nakon toga se pristupilo rešavanju problema od opšteg značaja za organizaciju i članove, obezbeđivanje poslovnog prostora, otkrivanje i evidentiranje slušno oštećene dece, njihova rehabilitacija, školovanje, zapošljavanje kao i obezbeđivanje finansijske potpore za dalji rad organizacije.

   

   

  Oblici organizacije:

  Organizacija obuhvata teritoriju četiri opštine:
  – Šabac,
  – Koceljevo,
  – Bogatić i
  – Vladimirci
  i ima status pravnog lica.

   

  Program aktivnosti:

  • Organizovanje i koordiniranje rada na socijalnom, obrazovnom, kulturnoumetničkom, informativnom i sportskorekreativnom planu.
  • Fleksibilnije prilagođavanje naše organizacije promenama u društvu i stvaranje uslova za bolji položaj našega članstva i same organizacije u lokalnoj zajednici.
  • Stvaranje sopstvenih finansijskih izvora za naše aktivnosti.
  • Obezbeđivanje slušnih i drugih tehničkih pomagala za naše članstvo.
  • Maksimalno obaveštavanje javnosti o našim aktivnostima i mogućnostima.
  • Obezbeđivanje što većeg broja volontera.
  • Puna saradnja sa domaćim i stranim srodnim organizacijama.

   

  Organi organizacije:

  • eđuopštinski odbor,
  • Izvršni odbor,
  • Nadzorni odbor

0 Comments